دخـــــــی خـــــــــــل و چـــــــــلAbout my Blogمלּ متولב פֿـرבاבم...
بـہ آسانے عاشق مے شوҐ
و وقتے عاشقҐ بـہ راحتے
از آלּ ؋ارغ مے شوҐ
پس פتے
ایלּ ؋ڪربـہ ذهنت هҐ פֿـطور نڪنב
ڪـہ مے توانے بـہ آسانے
عشقت را بـہ مלּ ابراز ڪنے
و مرا بـہ בست آوری!!
و نـہ وقتے عاشقت شבҐ
میتوانے عشق مراپس بزنے
مלּ متولב פֿـرבاבم...
בوست בاشتنے
صاف و یڪرنگ...
با نگاهے بے همتا...
פق בارے ڪـہ عاشقҐ شوے
اما ؋راموش نڪלּ
مלּ متولבخرבاבم...
مغرور تر از آنچـہ בرتصور تو بگنجב!
نیش عقرب בرב نבارב
ولے بב مے ωـوزانב
مواظب مלּ פֿـرבاבے باش
بازیچـہ ے פֿـوبے نیستم...
مלּ ...
مَن هَمینَم

نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم

نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}

هَمیشِه {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم

روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم

{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم

{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم

{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم

رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم {دوستَت دآرَم} وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، {دوستَت ندآرَم}
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥NAZAR YADETON NARE DOoOoOsTAN♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥NAZAR YADETON NARE DOoOoOsTAN♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥NAZAR YADETON NARE DOoOoOsTAN♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥NAZAR YADETON NARE DOoOoOsTAN♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
…………….♥
………………♥
………♥
……♥
…..♥
……♥………………….♥…♥
……….♥………….♥…………♥
…………..♥…..♥………………♥
……………….♥………………..♥
…………….♥……♥…………..♥
…………..♥………….♥….♥
………….♥
………..♥
……….♥
………♥
………♥
……….♥
…………..♥
……………….♥
……………………..♥
………………………….♥
……………………………♥
…………………………♥
…………………….♥
………………♥
………….♥
…….♥
…♥
.
-♥
--♥
---♥
-----♥
-------♥
--------♥
---------♥
- ----------♥
-------------♥
,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`

--------♥
-------♥
….♥
…..♥
…♥
..♥
..♥
….♥
…….♥
………♥
………..♥
…………..♥
…………….♥
………………♥
………………..♥
………………….♥
……………………♥
………………………♥
………………………..♥
………………………….♥
……………………………♥
……………………………..♥
……………………………….♥
…………………………………♥
…………………………………♥
……………………………….♥
……………………………..♥
……………………………♥
…………………………♥
……………………….♥
…………………….♥
………………….♥
………………♥
………♥
……♥
…..♥
……♥………………….♥…♥
……….♥………….♥…………♥
…………..♥…..♥………………♥
……………….♥………………..♥
…………….♥……♥…………..♥
…………..♥………….♥….♥
………….♥
………..♥
……….♥
………♥
………♥
……….♥
…………..♥
……………….♥
……………………..♥
………………………….♥
……………………………♥
…………………………♥
…………………….♥
………………♥
………….♥
…….♥
…♥
.
-♥
--♥
---♥
-----♥
-------♥
--------♥
---------♥
- ----------♥
-------------♥
,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`

--------♥
-------♥
-----♥
---♥
--♥
-♥-♥
--♥
---♥
-----♥
-------♥
--------♥
---------♥
-----------♥
-------------♥

,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`
-------------♥
-----------♥
---------♥
--------♥
-------♥
-----♥
---♥
-♥
--♥
---♥
-----♥
-------♥
--------♥
---------♥
-----------♥
-------------♥.
-------------♥
-----------♥
---------♥
.
(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_


دلم بدجور شیفته نگاهت شده♥

♥دوست داشتم الان کنارم بودی

دستم توی دستت بود♥

♥و نگاهم خیره در نگاهت

تو حرف میزدی♥

♥میخندیدی

و من فقط خیره توی چشمات بودم♥

♥وای چه چیزی بهتر از این

دیگه از خدا هیچی نمیخواستم♥

♥گرمی احساس تو بهترین هدیه برام بود

شوق خندهات♥

♥شوق نگاهت

و زندگی هر جایی و هر جوری فقط با تو♥

♥آزاد

آزاد♥

♥آزاد

و آزادی برام یعنی کنار تو بودن♥☂♥


━━━┏
┃┓┏┓┗
┃┃┃┃
┃┃┃┃
┃┛┗┛┏
┛━━━┗
┓━━━┏
┃┓━┏┃
┃┃ ┃┃
┃┃ ┃┃
┃┛━┗┃
┛━━━┗
┓━━━┏
┃┓━┏┃
┃┃ ┃┃
┃┃ ┃┃
┃┛━┗┃
┛━━━┗
┓━━━┏
┃┓━┏┃
┓━━┗┃
┃┓━━┗
┃┛━┗┃
┛━━━┗
┓━━━┏
┛━━┏┃
┓━━┗┃
┛━━┏┃
┓━━┗┃
┛━━━┗
┓━━━━┏
┃┓┏┓┏┃
┛┗┃┃┛┗
┃┃
┃┃
┛┗

┓━━━┏
┃┓┏┓┗
┃┃┃┃
┃┃┃┃
┃┛┗┛┏
┛━━━┗
┓━━━┏
┃┓━┏┃
┃┃ ┃┃
┃┛━┗┃
┃┓━┏┃
┛┗ ┛┗
┓━━━┏
┃┓━┏┃
┃┛━┗┃
┛┏┓┏┃
┓┗┃┃┃
┛━┗┛┗
┓━━━┏
┃┓━┏┃
┃┃ ┃┃
┃┛━┗┃
┃┓━┏┃
┛┗ ┛┗
┓━┏┓━┏
┃┃┛┗┃┃
┃┓┏┓┏┃
┃┃┃┃┃┃
┃┃┃┃┃┃
┛┗┛┗┛┗


Contact


Tags


R.chive
هفته اوّل اسفند 1393
هفته سوم تیر 1393
هفته دوم تیر 1393
هفته اوّل تیر 1393
هفته چهارم خرداد 1393
هفته سوم خرداد 1393
Others Web Pages


Other

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache
p align="center">

Mr.Mustache

Mr.Mustache

سرای عشق من

عاشقانهکد همین آهنگ

فور یو چت

Mr.Mustache

p align="center">

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache


× یکشنبه سوم اسفند 1393  × ×  17:22 ×

by:AGirl   Cat's:Tags:
× دوشنبه شانزدهم تیر 1393  × ×  15:9 ×


به بعضیا باس گفت اهای شمایی که اینقدر پشت سرم حرف میزنین 

 عاشقتونم که اینقدر درگیر منین

 

به بعضیا باس گفت عزیزم ما به شما نمیخوریم اخه بخوریم بهتون مارک دار میشین بعد واس

خودمون کلاس میذارین

به بعضیا باس گفت اونی که شما بهش میگی عشقم یادش بخیر ما سوت میزدیم میمد

هه،واقعا یادش بخیر

به بعضیا باس گفت

ببین لاشی تو گوهتو بخور من قول میدم حساب کنم
by:AGirl   Cat's:Tags:
× دوشنبه نهم تیر 1393  × ×  11:35 ×


به بعضیا باس گفت مامانت نتونست درد زایمانشو تحمل کنه نارس به دنیا اومدی نه قلب داری نه وجدان

 

 

 
by:AGirl   Cat's:Tags:
× سه شنبه سوم تیر 1393  × ×  16:1 ×


 
by:AGirl   Cat's:Tags:
× شنبه سی و یکم خرداد 1393  × ×  14:0 ×


 

به بعضیا باس گفت همه بهت گفتن "ادم"

اوه

بابا بی خیال ،بهت تهمت زدن

 

 یه روزی میام جلوی بچت و بوسش میکنمو بهش میگم فرشته کوچولو اون دستایی که تو دستات میگیری یه روزی تو دستای من بود 

اون صورتی که الان بین دوتا دستات گرفتیو میخای بوسش کنی یه روزی جای لبای من بود

اون کسی که تو بهش میگی بابا یه روزی بت من بود 

اون آقا زندگی من بود،عشق من بود،نفس من بود

فرشته کوچک،تو و مامانت هیچ وقت به اندازه من باباتو دوس ندارین

هیچ وقت
by:AGirl   Cat's:Tags:
× پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393  × ×  23:10 ×


سلامتی عشقم که یه روزی می گفت بدون تو میمیرم ولی روزی رسید که به من میگفت شما ،به جا نمیارم

سلامتی خودم که پاش موندم و  میرفتم بیرون تا ببینمش ولی وقتی از دور میدیدمش انگار حالش خوب بود 

سلامتی عشقم که میگفت وقتی میبینمت ،دلم میلرزه از "ته دل دوست دارم" حالا وقتی ما رو میبینه روشو اون طروف میکنه و میگه حالم ازش بهم میخوره 

سلامتی خودم که به خاطرش دور همه رو خط کشیدم اما آخرش فهمیدم تو لیست خودش اولین خط خورده بودم

سلامتی خودم که عشقمو با کس دیگه ایی دیدم،بغض گلومو گرفت و گفتم هی فلانی کاش میتونستم فقط به اندازه چند ثانیه جات باشم 

عشقم

دیگه سلامتیامون تموم شده دیگه میگم

به سلامتی عشقت که جامو گرفت

سلامتی عشقت که منو به خاطرش ول کردی 

به سلامتی عشقت که به خاطرش تو لیستت اولین خط خورده بود

سلامتی تموم عشقا

سلامتی تموم بی معرفتا

 

تقصیر از مانیست بعضیا خودشون دوست دارن یادگاری بشن پشت در مسترا عمومی

من غرورمو از سر راه نیاوردم که به همین راحتی بشکنیشاگر غرور من شکست با خورده هایش شاه رگت را میزنم

 
by:AGirl   Cat's:Tags:
× یکشنبه هجدهم خرداد 1393  × ×  11:7 ×


گفتی دوست دارم من عطسه کردم،ببخشیدا  ولی  من به" زر مفت "آلرژی داارم

"شرمنده عزیز"

  


چرا همش راز بقا رو از رو حیوونا میسازن؟؟!!؟؟

 بابا بقرآن زندگی بعضیااااااا اوضاعش از این بدبختا خراب تره 
by:AGirl   Cat's:Tags:
× شنبه دهم خرداد 1393  × ×  17:53 ×


نه میتونم موهامو در اون حد  واست بلند کنم که باهاش بازی کنی  ..نه کفش 5 سانتی بپوشمو واست "تق تق "کنم ...نه میتونم باهات شب تا ساعت12 بیرون باشم  ..نه باهات همخواب میشم 

من موهام  مدل کوتاهیشم سادس.. ..اخلاقم اینه که میبینی ...کفشامم اسپرت .ساعت 9 شبم باید خونه پیش مامان بابام باشم.

حالا میخوای بخوا، نمیخوایم نخواااا

 
by:AGirl   Cat's:Tags:
× یکشنبه چهارم خرداد 1393  × ×  18:51 ×

by:AGirl   Cat's:Tags:
× شنبه سوم خرداد 1393  × ×  10:45 ×


به بعضیا باس گفت عزیزم اونی که دستاشو دور گردن شما حلقه کرده بود،یه روزی قلادش دست "ما" بود

خوب پارس نکرد ولش کردیم ..بره

حالا از ما گفتن بود
by:AGirl   Cat's:Tags:× شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393  × ×  11:45 ×


khooOoOOBB.

 

 

dare kam kam 1 khOrdAd mIyadOoOo TAVALODE maneeee

 

 TAVALODE KHODAM pishapish mobarak bashe
by:AGirl   Cat's:Tags:× دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393  × ×  22:12 ×


اگه اینجوری نبود هیچ وقت این اتفاقا نمی افتاد

 

اگه من به حرف جواد گوش نمیدادمو وی چت رو نصب نمی کردم..اگه جواد منو تواون اکیپ رفیقاش اد نمیکرد...اگه امیر  عکس منو نمیدید...اگه از من خوشش نمیمد...اگه شماره منو از جواد نمیخاست...اگه شیدا با میلاد تموم نمیکرد...اگه از من شماره یه پسر خوب نمیخاست...اگه منکه خودم امیرو دوسش داشتم وقتی جواد شماره امیرو داد وگفت با یکی از دوستات دوستش کن شماره رو واسه خودم برمیداشتمو به شیدا نمیدادم ...اگه امیرو شیدا باهم دوست نمیشدن ..اگه شیدا به امیر وابسته نمیشد...اگه همون موقع ها که امیر به شیدا میگفت منو میخاست شیدا بی خیال امیر میشد...اگه بعد اون دعوای امیر وشیدا،شیدا دیگه طرف امیر نمیرفت...اگه اون موقع ها که امیرو شیدا باهم قرار داشتن منم سر قرارا نمیرفتم...اگه سر همون قرار اول پشت جهاد دانشگاهی که امیر میخاست شیدارو ببینه که با ارسلان اومده بودو ارسلان از شیدا خوشش اومده بود ،ارسلان میرفت طرف شیداو امیرم میمد طرف من...اگه شیدا این همه دروغ نمیگفت...اگه اون شب من جواب اس امیرو نمیدام..اگه بعد اینکه منو امیر باهم دوست شدیم امیر شماره شیدارو به علی نمیداد...اگه شیدا اون عکسارو به امیر نمیداد...اگه امیر عکسارو به علی نشون نمیداد...اگه علی شیدارو به خاطر اون عکسا تهدید نمیکرد...اگه بعد اینکه علی وشیدا باهم تموم کردنو ارسلان با شیدا دوست شد،ارسلان از دوستی منو امیر باخبر نمیشد..اگه جوادو ارسلانو رفیقاشون واسه امیر به خاطر رفاقت بامن شاخ و شونه نمیکشیدن...اگه من به حرفای دروغ این دوتا گوش نمیدادمو زود باور نبودم...اگه اون پی ام طولانی رو تو واتس آپ من به امیر نمیدادمو باهاش تموم نمیکردم..

اگههه..... 

اگه این اگه ها اتفاق نمیافتاد ...الان حالم بهتر ازاینا بود
by:AGirl   Cat's:Tags:
× سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393  × ×  22:43 ×


اخه خدا جون وفای سگت به چه دردمون میخوره یه فکری به حال آدمات میکردیby:AGirl   Cat's:Tags:
× چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392  × ×  14:56 ×


تو باخود فکر میکنی اگر باتوباشم باکره ام و با غیر تو فاحشه؟!؟!؟

نه عزیزمن اینطور نیست.....

من در حصار بکارت حبس شده ام .اما تو در حصار چه؟؟؟؟

تو در حصار شرفت محصور شده ایی...

هی مرد!!!!!!

من اگر بکارتم نابودشود زن میشم ..اما اگرتو شرفت نابود شود نامرد میشوی...

هی متکبر!!!!

میدانستی نامرد بودن نابخشوندنی است
by:AGirl   Cat's:Tags:
× پنجشنبه یکم اسفند 1392  × ×  14:8 ×


من یه دخترم

 پسر نیستم که هروقت دلم گرفت برم خیابون قدم بزنم

پسرنیستم که روزی 100بار دل بشکنم

که 10تا دوس دختر داشته باشم

من یه دخترم

کسی که روزی 100بار دلشو میشکونن 

کسی که هروقت دلش شکست گریه میکنه هو همه بهش میگن بچه نه نه 

کسی که هروقت بخواد بره بیرون باید به 200سوال 10نفر جواب پس بده 

کسی که مهرمی ورزه و خدای احساساته اما کسی به دل سوزیاش اهمیت نمیده

کسی که کمتر کسی بهش توجه  میکنه

کسی که روزی 30.40 نفر بهش پیشنهاد رفاقت میدن اما نه به خاطر خودش به خاطر تنش

کسی که خانوادش بهش اجازه نمیدن مستقل باشه و همیشه بچه حسابش میکنن

کسی که اگه ظاهر نمایی نکنه میگن کمبود داره 

کسی که هرسختی رو تحمل میکنه اما بازم بهش میگن ضعیف

دختر بودن یعنی

به کاربردن تموم زورت واسه حفظ کردن خودت

یعنی موندن پای عشق تا اخر عمر 

یعنی مقصر بودن تو هر اتفاق

دختر بودن یعنی با پسرا فرق داشتن

من یه دخترم و به دختر بودنم افتخار میکنم
by:AGirl   Cat's:Tags:
× یکشنبه سیزدهم بهمن 1392  × ×  10:32 ×


وقتی میگم دلم گرفته واسم آسمون ریسمون نباف .

جک نگو.فیلسوف نشو فقط دستاموبکشو بغلم کن.

همین.

by:AGirl   Cat's:Tags:
× چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392  × ×  22:51 ×


لاک غلط گیرو برمیدارمو.تورو از تموم خاطراتم پاک میکنم

تو<<<<<<<یه غلط اضافه بودی تو زندگیم>>>>>>.اره.

آهای تویی که مخاطب خاصم بودی.باتوام
by:AGirl   Cat's:Tags:
× پنجشنبه سی ام آبان 1392  × ×  16:29 ×


by:AGirl   Cat's:Tags:× جمعه هفدهم آبان 1392  × ×  14:53 ×


 
by:AGirl   Cat's:Tags:
× شنبه سیزدهم مهر 1392  × ×  16:13 ×


دوست دارم تکیه کلام تو بود ....من بی جهت به اون تکیه کرده بودمby:AGirl   Cat's:Tags:
× چهارشنبه سوم مهر 1392  × ×  15:23 ×سلامتی سیگارم که ذره ذره میسوزه اما به اعصابم آرامش خاصی میده
by:AGirl   Cat's:Tags:× پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1392  × ×  13:52 ×

by:AGirl   Cat's:Tags:
× پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392  × ×  14:55 ×


خدایا  پس کی میخوای کنسلو بزنی.؟؟؟؟..فکر نمیکنی زیاد از حد واسم بدبختی دانلودکردیby:AGirl   Cat's:Tags:× جمعه پانزدهم شهریور 1392  × ×  10:25 ×


من یک دخترم ....تنی ظریف و صدایی نازک دارم ...اما با همه ی این ها میتونم یک شبه تمام هویت مردانه ات را به آتش بکشم

به افتخار تموم دخترا
by:AGirl   Cat's:Tags:
× دوشنبه یازدهم شهریور 1392  × ×  10:23 ×


نیا باران نیا من مدت هاست در نبود کسی خشکیده ام
by:AGirl   Cat's:Tags:× دوشنبه چهارم شهریور 1392  × ×  10:5 ×

by:AGirl   Cat's:Tags:× چهارشنبه سی ام مرداد 1392  × ×  15:0 ×

by:AGirl   Cat's:Tags:× یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392  × ×  9:39 ×


از يك طرف عذاب وجدان داشت واز سويي خوشحال بود. عذاب وجدان داشت چون به رابطه اش با سام براي هميشه پايان داده بود. سامي كه ۳ سال عاشقانه دوستش داشت سامي كه بارها به خاطرش آشوب به پا كرده بود.سامي كه به خاطرش از خيلي چيزها  واز خيلي كس ها گذشته بود و خوشحال بود چون ديگه ميان خودش وعشق جديدش حمید هيچ مانعي نبود.بلاخره از اين دو راهي جانکاه خلاص شده بود.

ماجرا بر ميگشت به ۸ ماه قبل روزي كه تينا براي اولين بار با حمید تو چت آشنا شد.ابتدا اونها فقط درباره كامپيوتر واينترنت حرف ميزدند و حمید تينا رو در اين موارد راهنمايي مي كرد. ولي هر از گاهي درباره خودشون هم حرف مي زدند.

تينا برای حمید احترام خاصي قائل بود.حمید با تمام پسرهاي كه تينا تا به امروز ديده بود فرق داشت.حتي با دوست پسرش سام.هنر بزرگ سام بلند كردن موهاش وپوشيدن لباسهاي تنگ و كوتاه بود. ولي حمید يه انسان والا يك روشنفكرو يه شخصيت فوقالعاده بود.


Continue   


by:AGirl   Cat's:Tags:× شنبه بیست و ششم مرداد 1392  × ×  9:46 ×


امروز روز دادگاه بود ومنصور میتونست از همسرش جدا بشه.منصور با خودش زمزمه كرد چه دنیای عجیبی دنیای ما. یك روز به خاطر ازدواج با ژاله سر از پا نمی شناختم وامروزبه خاطر طلاقش خوشحالم.

ژاله و منصور 8 سال دوران كودكی رو با هم سپری كرده بودند.انها همسایه دیوار به دیوار یگدیگر بودند ولی به خاطر ورشكسته شدن پدر ژاله، پدر ژاله خونشونو فروخت تا بدیهی هاشو و بده بعد هم آنها رفتند به شهر خودشون.بعد از رفتن انها منصور چند ماه افسرده شد. منصور بهترین همبازی خودشو از دست داده بود.

7سال از اون روز گذشت منصور وارد دانشگاه حقوق شد.

دو سه روز بود که برف سنگینی داشت می بارید منصور كنار پنچره دانشگاه ایستا ده بود و به دانشجویانی كه زیر برف تند تند به طرف در ورودی دانشگاه می آمدند نگاه می كرد. منصور در حالی كه داشت به بیرون نگاه می كرد یك آن خشكش زد ژاله داشت وارد دانشگاه می شد. منصور زود خودشو به در ورودی رساند و ژاله وارد شده نشده بهش سلام كرد ژاله با دیدن منصور با صدا گفت: خدای من منصور خودتی.بعد سكوتی میانشان حكم فرما شد منصور سكوت رو شكست و گفت : ورودی جدیدی ژاله هم سرشو به علامت تائید تكان داد.منصور و ژاله بعد از7 سال دقایقی باهم حرف زدند و وقتی از هم جدا شدند درخت دوستی كه از قدیم میانشون بود بیدار شد .از اون روز به بعد ژاله ومنصور همه جا باهم بودند آنها همدیگر و دوست داشتند و این دوستی در مدت کوتاه تبدیل شد به یك عشق بزرگ، عشقی كه علاوه بر دشمنان دوستان رو هم به حسادت وا می داشت


Continue   


by:AGirl   Cat's:Tags:× پنجشنبه دهم مرداد 1392  × ×  18:46 ×


 
by:AGirl   Cat's:Tags: